NPC: Othias [Arcadia Guard]

Location: Valley of Titans

NPC: Othias